REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I ROWEROWEGO NA WYPOŻYCZALNI VELOKING.

 1. Właścicielem/operatorem wypożyczalni jest firma Veloking Marlena Bielińska zwany Wypożyczalnią.
 2. Osoba wypożyczająca (Wypożyczający) sprzęt rowerowy lub inny sprzęt rekreacyjny t.j. (skuter elektryczny, gokart – pojazd jednoosobowy, dwu osobowy, pojazd rodzinny dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci itp.) zawiera ustną umowę wypożyczenia (oddania w użytkowanie) i zgadza się na warunki wypożyczenia na zasadach określonych w regulaminie wypożyczenia sprzętu, co potwierdza własnym podpisem na dokumencie UMOWY WYPOŻYCZENIA ROWERU WIELOŚLADOWEGO, która stanowi własność wypożyczalni. Klient ma prawo żądać usunięcia lub wykreślenia danych po zdaniu sprzętu w punktach wypożyczalni.
 3. Na punkcie wypożyczalni Wypożyczający jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub o uiszczenie kaucji o wartości wypożyczającego sprzętu.
 4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Wypożyczający zapoznał się i został przeszkolony przez pracownika Wypożyczalni z obsługą i użytkowaniem sprzętu.
 6. Wypożyczający oznajmia, iż nie jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 7. Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu bądź innych środków odurzających podczas użytkowania sprzętu wypożyczalni.
 8. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź nieruchomego innych osób.
 10. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości podanej poniżej.
 11. Koszt hulajnogi elektrycznej w przypadku kradzieży lub zgubienia wynosi 4000 zł brutto, koszt gokarta rodzinnego wspomaganego elektrycznie wynosi 15.000,00 zł. brutto, koszt roweru wynosi 1000 zł brutto, koszt przyczepki rowerowej wynosi 2500 brutto, koszt gokarta jednoosobowego małego do 9 lat wynosi 1200 zł, koszt gokarta jednoosobowego średniego do 12 lat lub dużego do 99 lat wynosi 2500 zł brutto, koszt gokarta dwuosobowego wynosi 3000 zł, koszt gokarta dwuosobowego wspomaganego elektrycznie wynosi 6000 zł, koszt zapięcia rowerowego lub kasku wynosi 20 zł brutto.
 12. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem obowiązującym na punktach wynajmu sprzętu.
 13. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
  Opłatę za sprzęt uiszcza się z góry, a po przekroczeniu deklarowanego czasu dopłaca się i kwituje podpisem. Po zdaniu sprzętu w wypożyczalni, każdorazowo należy złożyć własnoręczny podpis z adnotacją godziny oddania sprzętu. W innym przypadku Wypożyczalnia może uznać sprzęt za niezwrócony.
 14. W razie gdy Wypożyczalnia uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
 15. Hulajnogą elektryczną lub wózkiem rowerowym można poruszać się jedynie po utwardzonym terenie lub drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej jedynie za zgodą rodziców i po ukazaniu karty motorowerowej. Wózkiem rowerowym mogą poruszać się jedynie osoby Wypożyczające, które ukończyły 18 lat.
 17. Po godzinie 20:00 należy poinformować Wypożyczalnie o przedłużeniu czasu wypożyczenia.
 18. Osoba Wypożyczająca sprzęt podlega wszelkim regulacjom ustawy ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz przepisom lokalnym.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kolizje spowodowane podczas użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego, w szczególności jeśli sprzęt jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami użytkowania. Wypożyczający jest zobowiązany o poinformowaniu Wypożyczalni o wadliwości sprzętu 10 minut po jego wypożyczeniu. Niezastosowanie się do powyższego, może nieść ze sobą opłaty za usunięcie usterki.
 20. Wypożyczający uiszcza kaucję za zapięcie rowerowe lub kask, które podlegają zwrotowi po zdaniu sprzętu. Po utracie sprzętu kaucja nie zostaje zwrócona.
 21. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 202r. Nr 101, poz.926 z późn.zm), wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w bazie danych, dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia usług wypożyczalni VELOKING.

ZABRANIA SIĘ:

 • Przewożenia sprzętem użytkowanym na wypożyczalniach Veloking więcej osób, niż jest to przewidziane konstrukcyjnie i wagowo dla tego typu pojazdu oraz użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Podjeżdżania pojazdami pod krawężniki i wysokie progi.
 • Jeżdżenia po plaży, jeziorach i wodzie.
 • Zderzania pojazdami.
 • Oddawanie do użytku osobom trzecim.

W przypadku uszkodzenia pojazdu wynikającego z nieprawidłowego użytkowania i/lub odstępstw od regulaminu czy utraty sprzętu, koszty naprawy lub wymiany pojazdu pokrywa osoba wypożyczająca lub jej prawny opiekun.

*informacje o kosztach sprzętu można uzyskać na punkcie wypożyczalni.